Sản phẩm tiêu biểu

Hạt nhựa abs

Nhựa HDPE: có độ tan chảy ( MFI ) từ 0.02 đến 20g/10 phút (190oC, 2.16 kg) với bản chất là các mạch liên kết thẳng. Lực kéo dọc rất tốt nhưng lực kéo ngang kém. Khoảng MFI …

Hạt nhựa eva

Nhựa HDPE: có độ tan chảy ( MFI ) từ 0.02 đến 20g/10 phút (190oC, 2.16 kg) với bản chất là các mạch liên kết thẳng. Lực kéo dọc rất tốt nhưng lực kéo ngang kém. Khoảng MFI …

Hạt nhựa pa

Nhựa HDPE: có độ tan chảy ( MFI ) từ 0.02 đến 20g/10 phút (190oC, 2.16 kg) với bản chất là các mạch liên kết thẳng. Lực kéo dọc rất tốt nhưng lực kéo ngang kém. Khoảng MFI …

Hạt nhựa pc

Nhựa HDPE: có độ tan chảy ( MFI ) từ 0.02 đến 20g/10 phút (190oC, 2.16 kg) với bản chất là các mạch liên kết thẳng. Lực kéo dọc rất tốt nhưng lực kéo ngang kém. Khoảng MFI …

Hạt nhựa pe

Nhựa HDPE: có độ tan chảy ( MFI ) từ 0.02 đến 20g/10 phút (190oC, 2.16 kg) với bản chất là các mạch liên kết thẳng. Lực kéo dọc rất tốt nhưng lực kéo ngang kém. Khoảng MFI …

Hạt nhựa pp

Nhựa HDPE: có độ tan chảy ( MFI ) từ 0.02 đến 20g/10 phút (190oC, 2.16 kg) với bản chất là các mạch liên kết thẳng. Lực kéo dọc rất tốt nhưng lực kéo ngang kém. Khoảng MFI …

Hạt nhựa ps

Nhựa HDPE: có độ tan chảy ( MFI ) từ 0.02 đến 20g/10 phút (190oC, 2.16 kg) với bản chất là các mạch liên kết thẳng. Lực kéo dọc rất tốt nhưng lực kéo ngang kém. Khoảng MFI …

Hạt nhựa san

Nhựa HDPE: có độ tan chảy ( MFI ) từ 0.02 đến 20g/10 phút (190oC, 2.16 kg) với bản chất là các mạch liên kết thẳng. Lực kéo dọc rất tốt nhưng lực kéo ngang kém. Khoảng MFI …